Общи условия

Скъпи читателю, 

Моля да се запознаеш с общите условия за ползване на този Уебсайт!

 
 

В настоящия текст под “Уебсайт” да се разбира цялата налична информация, всички авторски снимки, графични изображения, дизайн, текстове и всички други материали или ресурси, които се намират на интернет адрес www.gabikoeva.com, както и на някой поддомейн на същия адрес. 
В настоящия текст под  “Потребител” да се разбира всяко лице, което използва Уебсайта www.gabikoeva.com и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него. 

A. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между www.gabikoeva.com, неговият собственик Габриела Коева Коева (наричан по-долу Уебсайт) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което използва уебсайта www.gabikoeva.com и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него. 

B. Уебсайтът www.gabikoeva.com е сайт с информационна насоченост, който предоставя авторски статии и материали, както и препратки към други сайтове. 

C. Всички елементи на съдържанието на уебсайта, включително и не само: текстове, дизайн, програмни кодове, софтуер, бази данни, снимки и графични изображения и всяка друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на www.gabikoeva.com. 
C.1. Всеки елемент от упоменатите в т.C могат да бъдат предоставени на 3-то лице за използване само с изричното съгласие на Собственика Габриела Коева Коева и с изричното упоменаване на източника в текста на препратката. 

D.Никаква част от обектите на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права не може да се възпроизвежда, превежда, променя, цитира или използва по какъвто и да е начин при изричен отказ Собственика на www.gabikoeva.com. 

E. Потребителят използващ услугите и/или информацията на сайта се задължава:
E.1. да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия за ползване на ресурсите на сайта
E.2. да не поврежда или разрушава системи или информационни масиви (crack) поместени на страниците на Уебсайта

F. С приемане на настоящите Oбщи условия Потребителят декларира, че е запознат и е съгласен: 
F.1. че Габриела Коева Коева не е квалифицирано медицинско лице.
F.2 че в качеството си на СЪВЕТНИК по здравословно хранене, тя предоставя информация с изцяло препоръчителен характер.
F.3. че използването на предоставената информация ще бъде отговорност и риск изцяло на Потребителя.
F.4. че съдържанието на информацията не трябва да се тълкува като диагноза или предложение за лечение и не трябва да се ползва като такова.
F.5. че информацията, получена като съвет, не е диагноза, не е назначаване и/или прекратяване на медикаментозно лечение, не заменя квалифицирана медицинска помощ, не е алтернатива на медицински преглед, проследяване от лекар и/или провеждане на медицинска консултация.
F.6. че преди използването на предоставената информация, има право да потърси квалифицирана медицинска помощ и компетентно становище от лекар, при евентуалното прилагане на каквато и да е част от посочените съвети.
F.7. че при желание, може да съгласува получените съвети с компетентно медицинско лице, да бъде наблюдаван от такова, включително и по отношение на прилаганите хранителни подходи и методи за въздействие върху неговото здравословно, физическо и психическо състояние.
F.8. че в случай, че не потърси квалифицирана медицинска помощ и компетентно становище от лекар, използването на информацията ще бъде изцяло на негова (на Потребителя) отговорност и риск. 

G.Лични данни, събирани чрез този сайт и обработвани от www.gabikoeva.com се ползват при условията на Закона за защита на личните данни.
G.1. Потребителят има право да разглежда страниците на Уебсайта свободно, без да е длъжен да въвежда каквито и да било лични данни.
G.2. При попълване на контактните форми в Уебсайта, Потребителят се съгласава www.gabikoeva.com да използва и обработва, както намери за добре, предоставените лични данни и информация, при условие че са спазени разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

H. Потребителят приема, че при посещение на сайта и използване на информацията и ресурсите му, е съгласен с Общите условия за ползване на Уебсайта.
H.1. При несъгласие с Общите условия за ползване на www.gabikoeva.com, Потребителят се задължава да преустанови ползването му веднага и да напусне Уебсайта. 

I. Уебсайтът съдържа препратки и линкове към уебсайтове на трети лица и www.gabikoeva.com не нооси отговорност за съдържанието и последиците от използването на тези уебсайтове. 

J. www.gabikoeva.com си запазва правото по всяко време едностранно да прекратява, изменя и допълва предоставянето на услугите и ресурсите в сайта, както и Общите условия за тяхното използване. 

K. Считано от 25.05.2018г., във връзка с въвеждането на Европейската директива за защита на личните данни EU GDPR, искаме да Ви уведомим, че Вашият имейл ще бъде използван само с цел разпространяване на информационен бюлетин на www.gabikoeva.com, и няма да бъде споделян с трети лица.
Натискайки бутона “Запиши ме”, Вие се съгласявате Вашият имейл да бъде използван от нас.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство. 

Настоящите Общи условия са приети с решение на Собственика на www.gabikoeva.com и влизат в сила считано от 06.05.2017 г.