Общи условия

Скъпи читателю,

Моля да се запознаеш с общите условия за ползване на този Уебсайт!

 
 

В настоящия текст под “Уебсайт” да се разбира цялата налична информация, всички авторски снимки, графични изображения, дизайн, текстове и всички други материали или ресурси, които се намират на интернет адрес www.gabikoeva.com, както и на някой поддомейн на същия адрес. 
В настоящия текст под  “Потребител” да се разбира всяко лице, което използва Уебсайта www.gabikoeva.com и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него. 

A. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между www.gabikoeva.com, неговият собственик Габриела Коева Коева (наричан по-долу Уебсайт) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което използва уебсайта www.gabikoeva.com и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него. 

B. Уебсайтът www.gabikoeva.com е сайт с информационна насоченост, който предоставя авторски статии и материали, както и препратки към други сайтове. 

C. Всички елементи на съдържанието на уебсайта, включително и не само: текстове, дизайн, програмни кодове, софтуер, бази данни, снимки и графични изображения и всяка друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на www.gabikoeva.com. 
C.1. Всеки елемент от упоменатите в т.C могат да бъдат предоставени на 3-то лице за използване само с изричното съгласие на Собственика Габриела Коева Коева и с изричното упоменаване на източника в текста на препратката. 

D.Никаква част от обектите на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права не може да се възпроизвежда, превежда, променя, цитира или използва по какъвто и да е начин при изричен отказ Собственика на www.gabikoeva.com. 

E. Потребителят използващ услугите и/или информацията на сайта се задължава:
E.1. да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия за ползване на ресурсите на сайта
E.2. да не поврежда или разрушава системи или информационни масиви (crack) поместени на страниците на Уебсайта

F. С приемане на настоящите Oбщи условия Потребителят декларира, че е запознат и е съгласен: 
F.1. че Габриела Коева Коева не е квалифицирано медицинско лице.
F.2 че в качеството си на СЪВЕТНИК по здравословно хранене, тя предоставя информация с изцяло препоръчителен характер.
F.3. че използването на предоставената информация ще бъде отговорност и риск изцяло на Потребителя.
F.4. че съдържанието на информацията не трябва да се тълкува като диагноза или предложение за лечение и не трябва да се ползва като такова.
F.5. че информацията, получена като съвет, не е диагноза, не е назначаване и/или прекратяване на медикаментозно лечение, не заменя квалифицирана медицинска помощ, не е алтернатива на медицински преглед, проследяване от лекар и/или провеждане на медицинска консултация.
F.6. че преди използването на предоставената информация, има право да потърси квалифицирана медицинска помощ и компетентно становище от лекар, при евентуалното прилагане на каквато и да е част от посочените съвети.
F.7. че при желание, може да съгласува получените съвети с компетентно медицинско лице, да бъде наблюдаван от такова, включително и по отношение на прилаганите хранителни подходи и методи за въздействие върху неговото здравословно, физическо и психическо състояние.
F.8. че в случай, че не потърси квалифицирана медицинска помощ и компетентно становище от лекар, използването на информацията ще бъде изцяло на негова (на Потребителя) отговорност и риск. 

G.Лични данни, събирани чрез този сайт и обработвани от www.gabikoeva.com се ползват при условията на Закона за защита на личните данни.
G.1. Потребителят има право да разглежда страниците на Уебсайта свободно, без да е длъжен да въвежда каквито и да било лични данни.
G.2. При попълване на контактните форми в Уебсайта, Потребителят се съгласава www.gabikoeva.com да използва и обработва, както намери за добре, предоставените лични данни и информация, при условие че са спазени разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

H. Потребителят приема, че при посещение на сайта и използване на информацията и ресурсите му, е съгласен с Общите условия за ползване на Уебсайта.
H.1. При несъгласие с Общите условия за ползване на www.gabikoeva.com, Потребителят се задължава да преустанови ползването му веднага и да напусне Уебсайта. 

I. Уебсайтът съдържа препратки и линкове към уебсайтове на трети лица и www.gabikoeva.com не нооси отговорност за съдържанието и последиците от използването на тези уебсайтове. 

J. www.gabikoeva.com си запазва правото по всяко време едностранно да прекратява, изменя и допълва предоставянето на услугите и ресурсите в сайта, както и Общите условия за тяхното използване. 

K. Считано от 25.05.2018г., във връзка с въвеждането на Европейската директива за защита на личните данни EU GDPR, Уебсайтът уведомява, че имейлът на Потребителя ще бъде използван само с цел разпространяване на информационен бюлетин на www.gabikoeva.com, и няма да бъде споделян с трети лица.
Натискайки бутона “Запиши ме”, Потребителят се съгласява неговият имейл да бъде използван от Уебсайта.
K.1. Съгласно EU GDPR потребителят има право във всеки един момент да поиска от Уебсайта неговите лични данни да бъдат заличени, като първият може да направи това и сам, чрез отписване от седмичния бюлетин.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство. 

Настоящите Общи условия са приети с решение на Собственика на www.gabikoeva.com и влизат в сила считано от 06.05.2017 г.